Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Web App with Managed Identity, SQL Server and ΑΙ

Senast uppdaterad: 2021-10-11

Simple example to deploy Azure infrastructure for app + data + managed identity + monitoring

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Specifies region for all resources
skuName Specifies app plan SKU
skuCapacity Specifies app plan capacity
sqlAdministratorLogin Specifies sql admin login
sqlAdministratorPassword Specifies sql admin password
managedIdentityName Specifies managed identity name

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-managed-identity-sql-db/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-managed-identity-sql-db/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt