Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Web App with diagnostics logging to Blob Container

Senast uppdaterad: 2021-05-04

Deploy a Web App with diagnostics logging to Storage Account Blob Container enabled.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountName The name of Storage Account.
blobContainerName The name of Blob Container to store diagnostics logs from Web App.
storageAccountSkuName The name of the App Service Plan.
storageAccountKind The name of the Storage Account Type.
appServicePlanName The name of the App Service Plan.
appServicePlanSkuName The SKU name of the App Serivce Plan.
webAppName The name of the Web App.
diagnosticsLogsLevel The degree of severity for diagnostics logs.
diagnosticsLogsRetentionInDays Number of days for which the diagnostics logs will be retained.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-diagnostics-logs-blob-container/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-diagnostics-logs-blob-container/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt