Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an AppServicePlan and App in an ASEv3

Senast uppdaterad: 2021-08-10

Create an AppServicePlan and App in an ASEv3

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
useExistingVnetandSubnet Required. Use existing virtual network and subnet.
vNetResourceGroupName Required. Resource Group name of virtual network if using existing vnet and subnet.
virtualNetworkName Required. The Virtual Network (vNet) Name.
location Required. Location for all resources.
vNetAddressPrefixes Required. An Array of 1 or more IP Address Prefixes for the Virtual Network.
subnetAddressPrefix Required. The subnet Name of ASEv3.
subnetName Required. The subnet Name of ASEv3.
subnets Required. The subnet properties.
aseName Required. Name of ASEv3.
dedicatedHostCount Required. Dedicated host count of ASEv3.
zoneRedundant Required. Zone redundant of ASEv3.
createPrivateDNS Optional. Create a private DNS zone for ASEv3.
internalLoadBalancingMode Required. Load balancer mode: 0-external load balancer, 3-internal load balancer for ASEv3.
networkSecurityGroupName Required. Name of the Network Security Group.
networkSecurityGroupSecurityRules Required. Array of Security Rules to deploy to the Network Security Group.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-asp-app-on-asev3-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-asp-app-on-asev3-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt