Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an AppServicePlan and App in an App. Service Env. v2

av Stefan
Senast uppdaterad: 2021-05-04

Create an AppServicePlan and App in an App Service Environment v2

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
siteName The name of the web app that you wish to create.
appServicePlanName The name of the App Service plan to use for hosting the web app.
appServiceEnvironmentName The name of the App Service Environment where the app service plan will be created.
location Set this to the same location as the app service environment
pricingTier Defines pricing tier for workers: 1 = Isolated 1, 2 = Isolated 2, 3 = Isolated 3.
capacity Defines the number of instances that will be allocated to the app service plan.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-asp-app-on-asev2-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-asp-app-on-asev2-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt