Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

SSL certificate for an ILB ASE or an ILB ASE v2

av Stefan
Senast uppdaterad: 2021-06-14

Configures the default SSL certificate for an ILB ASE or an ILB ASE v2

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
appServiceEnvironmentName The default SSL certificate will be configured for this App Service Environment.
existingAseLocation Set this to the same location as the App Service Environment defined in appServiceEnvironmentName.
pfxBlobString A pfx file encoded as a base-64 string. The pfx contains the SSL certificate that will be configured as the default SSL certificate for the ASE.
password The password for the pfx filed contained in pfxBlobString.
certificateThumbprint The hexadecimal certificate thumbprint of the certificate contained in pfxBlobString. All spaces need to be removed from the hex string.
certificateName Name of the certificate. This can be any name you want to use to identify the certificate.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-ase-ilb-configure-default-ssl/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-ase-ilb-configure-default-ssl/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt