Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Ubuntu full cross-platform dev box with Team Services agent

Senast uppdaterad: 2021-05-14

This template allows you to create an Ubuntu VM with a full set of cross-platform SDKs and Visual Studio Team Services Linux build agent. Once the VM is successfully provisioned, Team Services build agent installation can be verified by looking under your Team Services account settings under Agent pools. Languages/Tools supported: OpenJDK Java 7 and 8; Ant, Maven and Gradle; npm and nodeJS; groovy and gulp; Gnu C and C++ along with make; Perl, Python, Ruby and Ruby on Rails; .NET; and go

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vstsAccount Team Services Account.
vstsPAT Team Services PAT for user with build permissions
vstsPoolName Team Services Agent Pool Name.
vstsAgentName Team Services Agent Name
adminUsername Linux VM User Account Name
adminPassword Administrator Password
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
vmSize Default VM Size

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/vsts-fullbuild-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/vsts-fullbuild-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt