Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Visual Studio 2019 CE with Docker Desktop

Senast uppdaterad: 2021-05-21

Container Development with Visual Studio 2019 CE with Docker Desktop

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storagename Unique Storage Account name
vm-dns VM DNS Label prefix
adminUser Admin Username for Lab VM
adminPassword Password for admin user
vmsize VM Size for lab-vm
location Location to deploy current resource
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken SAS Token for accessing script path

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/vs2019-git-docker-windows2019/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/vs2019-git-docker-windows2019/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt