Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Virtual Network with diagnostic logs

Senast uppdaterad: 2021-10-02

This template creates a Virtual Network with diagnostic logs and allows optional features to be added to each subnet

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vnetName Virtual network name
location Virtual network location
vnetAddressSpace Array containing virtual network address space(s)
dnsServers Array containing DNS Servers
subnets Array containing subnets to create within the Virtual Network. For properties format refer to https://docs.microsoft.com/en-us/azure/templates/microsoft.network/virtualnetworks/subnets?tabs=bicep#subnetpropertiesformat
enableDeleteLock Enable delete lock
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.
logAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-create-with-diagnostic-logs/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-create-with-diagnostic-logs/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt