Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Senast uppdaterad: 2021-05-05

Creates 2 new VMs with a NIC each, in two different subnets within the same VNet. Sets service endpoint on one of the subnets and secures storage account to that subnet.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername VM admin user name
adminPassword VM admin password
vnetName Name of the virtual network
vnetAddressPrefix Address prefix for the virtual network
subnet1Name Name of the first subnet in the VNet
subnet1Prefix Address prefix for subnet1
subnet2Name Name of the second subnet in the VNet
subnet2Prefix Address prefix for subnet2
vmSize Size of VM
storageAccountType Geo-replication type of Storage account
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt