Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

VMSS with Public IP Prefix

Senast uppdaterad: 2021-09-03

Template for deploying VMSS with Public IP Prefix

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminUsername Admin username on all VMs.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
instanceCount Number of VM instances (16 or less).
location Location for resources. Default is the current resource group location.
publicIPPrefixLength Length of public IP prefix.
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
vmssName String used as a base for naming resources (9 characters or less). A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
dnsName String used to connect to your VMSS VM using dnsName.location.cloudapp.azure.com (must be globally unique)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-with-public-ip-prefix/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-with-public-ip-prefix/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt