Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy a VM Scale Set with a Windows custom image

Senast uppdaterad: 2021-06-09

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set usng a custom Windows image. These VMs are behind a load balancer with HTTP load balancing (by default on port 80)

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmSSName The Name of the VM Scale Set
instanceCount Number of VM instances to create in the scale set
vmSize The size of the VM instances Created
dnsNamePrefix The Prefix for the DNS name of the new IP Address created
adminUsername The Username of the administrative user for each VM instance created
adminPassword The Password of the administrative user for each VM instance created
sourceImageVhdUri The source of the blob containing the custom image
frontEndLBPort The front end port to load balance
backEndLBPort The back end port to load balance
probeIntervalInSeconds The interval between load balancer health probes
numberOfProbes The number of probes that need to fail before a VM instance is deemed unhealthy
probeRequestPath The path used for the load balancer health probe

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-windows-customimage/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-windows-customimage/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt