Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy Windows VMSS configure windows featurtes SSL DSC

Senast uppdaterad: 2021-06-09

This template allows you to deploy two Windows VMSS, configure windows features like IIS/Web Role, .Net Framework 4.5, windows auth, application initialization, download application deployment packages, URL Rewrite & SSL configuration using DSC and Azure Key Vault

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
appStorageType Set this value for the storage account type
frontEndVMSSName Set this value for the frontend vmss name
serviceVMSSName Set this value for the backend or service vmss name
appVMAdminUserName Set this value for the admin user name to the vmss
appVMAdminPassword Set this value for the password for the admin user to the vmss
appVMWindowsOSVersion Set this value for the windows os version
frontEndVMSize Set this value for the frontend vmss size
serviceVMSize Set this value for the service or backend vmss size
appPublicIPDnsName Set this value for the dns name of the frontend public ip
servicePublicIPDnsName Set this value for the dns name of the backend public ip
_artifactsLocation Auto-generated container in staging storage account to receive post-build staging folder upload
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
appDSCUpdateTagVersion This value must be changed from a previous deployment to ensure the extension will run
appWebPackage Set this value for the signed uri to download the frontend deployment package
appServicePackage Set this value for the signed uri to download the service deployment package
instanceCount Number of VM instances in the vmss
frontEndDSCVMSSUpdateTagVersion This value must be changed from a previous deployment to ensure the extension will run
serviceDSCVMSSUpdateTagVersion This value must be changed from a previous deployment to ensure the extension will run
vaultName The Azure Key vault where SSL certificates are stored
vaultResourceGroup Resource Group of the key vault
httpssecretUrlWithVersion full Key Vault Id to the secret that stores the SSL cert
httpssecretCaUrlWithVersion full Key Vault Id to the secret that stores the CA cert
certificateStore name of the certificate key secret
certificateDomain name of the domain the certificate is created for
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vmss-win-iis-app-ssl/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vmss-win-iis-app-ssl/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt