Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

VMSS Flexible Orchestration Mode Quickstart Linux

Senast uppdaterad: 2022-06-20

This template deploys a simple VM Scale Set with instances behind an Azure Load Balancer. The VM Scale set is in Flexible Orchestration Mode. Use the os parameter to choose Linux (Ubuntu) or Windows (Windows Server Datacenter 2019) deployment. NOTE: This quickstart template enables network access to VM management ports (SSH, RDP) from any internet address, and should not be used for production deployments. For Network security best practices for production deployments, see [Azure Network Security Best Practices](https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/network-best-practices)

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmssName Name for the virtual machine scale set
vmssAdminUserName User name for virtual machine instances
vmssAdminPasswordOrSSHKey Password or SSH Key for the VM instances. Be sure to also update whether using Password or SSH Key authentication on the VMSS Flex
instanceCount Number of virtual machine instances in the scale set
platformFaultDomainCount The platform fault domain count for your scale set. Set to 1 to allow Azure to maximally spread instances across many racks in the datacenter.
zones Instances will be spread evenly between the zones you selected
sku Specifies the virtual machine SKU to be used
vnetPrefix Virtual network prefix
lbName Name for the load balancer
os Choose the operating system for the VMs in the Virtual Machine Scale Set
location Region where the scale set will be deployed

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-flexible-orchestration-quickstart/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vmss-flexible-orchestration-quickstart/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Fitzgerald Steele