Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a VM with multiple empty StandardSSD_LRS Data Disks

Senast uppdaterad: 2021-10-23

This template allows you to create a Windows Virtual Machine from a specified image. It also attaches multiple empty StandardSSD data disks by default. Note that you can specify the size and the Storage type (Standard_LRS, StandardSSD_LRS and Premium_LRS) of the empty data disks.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualMachineName The name of the VM
adminUsername The admin user name of the VM
adminPassword The admin password of the VM
dataDiskSize The size in GB of the data disks
dataDisksCount The number of data disks to create
diskType The Storage type of the data Disks
virtualMachineSize The virtual machine size. Enter a Premium capable VM size if DiskType is entered as Premium_LRS
windowsOSVersion The Windows version for the VM.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-with-standardssd-disk/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-with-standardssd-disk/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt