Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploys Windows VMs under LB,configures WinRM Https

Senast uppdaterad: 2021-07-22

This template allows you to deploys Windows VMs using few different options for the Windows version. This template also configures a WinRM https listener on VMs

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
PrimaryVmNamePrefix Virtual machine name prefix for primary vm instances
SecondaryVmNamePrefix Virtual machine name prefix for secondary vm instances
imageSKU The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.
vmSize Virtual machine size
location location
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-winrm-lb-windows/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-winrm-lb-windows/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt