The Azure Quickstart templates are currently available in English

WinRM on a Windows VM

Senast uppdaterad: 2021-05-05

This template installs a certificate from Azure Key Vault on a Virtual Machine and opens up WinRM HTTP and HTTPS listeners. Prerequisite: A certificate uploaded to Azure Key Vault. Create the Key Vault using the template at http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/templates/101-create-key-vault

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dnsNameForPublicIP DNS Name for the Public IP. Must be lowercase.
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize Size of the VM
vmName Name of the VM
vaultResourceId ResourceId of the KeyVault
certificateUrl Url of the certificate with version in KeyVault e.g. https://testault.vault.azure.net/secrets/testcert/b621es1db241e56a72d037479xab1r7

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-winrm-keyvault-windows/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-winrm-keyvault-windows/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt