Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Windows VM with Azure secure baseline.

Senast uppdaterad: 2021-10-21

The template creates a virtual machine running Windows Server in a new virtual network, with a public IP address. Once the machine has deployed, the guest configuration extension is installed and the Azure secure baseline for Windows Server is applied. If the configuration of the machines drifts, you can re-apply the settings by deploying the template again.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The Azure region where resources in the template should be deployed.
subnetName Name for the subnet in the virtual network where the network interface is connected.
networkSecurityGroupName Name of the network security group that sets rules for the network environment.
virtualNetworkName Name of the virtual network.
addressPrefix Network subnet and prefix.
publicIpName Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmName Name of the virtual machine.
OSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.
osDiskStorageAccountType Specifies the storage account type for OS and data disk.
vmSize Size of the virtual machine.
zone Availability zone number.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
enableAcceleratedNetworking Enable accelerated networking.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-windows-baseline/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-windows-baseline/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt