Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy a Windows VM with Windows Admin Center extension

Senast uppdaterad: 2022-02-16

This template allows you to deploy a Windows VM with Windows Admin Center extension to manage the VM directly from Azure Portal.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
publicIpName Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the Public IP used to access the Virtual Machine.
publicIpSku SKU for the Public IP used to access the Virtual Machine.
OSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched Gen2 image of this given Windows version.
vmSize Size of the virtual machine.
location Location for all resources.
vmName Name of the virtual machine.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-windows-admincenter/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-windows-admincenter/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt