Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy Windows VM configure windows featurtes SSL DSC

Senast uppdaterad: 2021-06-09

This template allows you to deploy a Windows VM, configure windows features like IIS/Web Role, .Net, Custom loggin, windows auth, application initialization, download application deployment packages, URL Rewrite & SSL configuration using DSC and Azure Key Vault

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
appVMName Set this value for the VM name
appVMAdminUserName Set this value for the VM admin user name
appVMAdminPassword Set this value for the VM admin user password
appVMWindowsOSVersion Set this value for the VM Windows OS Version
appPublicIPDnsName Set this value for the dns name of the public ip
appDSCUpdateTagVersion This value must be changed from a previous deployment to ensure the extension will run
appWebPackage Set this value for the signed uri to download the deployment package
appVMVmSize Set this value for the VM size
_artifactsLocation Auto-generated container in staging storage account to receive post-build staging folder upload
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
vaultName The Azure Key vault where SSL certificates are stored
vaultResourceGroup Resource Group of the key vault
httpssecretUrlWithVersion full Key Vault Id to the secret that stores the SSL cert
httpssecretCaUrlWithVersion full Key Vault Id to the secret that stores the CA cert
certificateStore name of the certificate key secret
certificateDomain name of the domain the certificate is created for
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-win-iis-app-ssl/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-win-iis-app-ssl/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt