Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Virus attack on Virtual Machines Scenario

Senast uppdaterad: 2021-07-28

This will deploy 2 virtual machines, OMS and other network resources. One virtual machine without endpoint protection and other with enpoint protection installed. Perform the virus attack by following the guidlines and execute the scenario for mitigation and prevention of a virus attack.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
_artifactsLocation this will be the location for artifacts
_artifactsLocationSasToken this will be the sas key to access artifacts
location your resources will be created in this location
omsSku this will be you SKU for OMS
vNetName this will be name of the VNET
vNetAddressSpace this will be address space for VNET
subnetName this will be name of the subnet
subnetAddressSpace this will be address space for subnet
nsgNamePrefix this will be prefix used for NSG
pipAddressType this will be the type of public IP address used for the VM name
vmNamePrefix this will be the prefix used for the VM name
adminUserName this will be the user name of the VMs deployed
adminUserPassword this will be the password of the user created on the user
resourceGroupName this will be the name of the resource group where resources are deployed

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-virus-attack-prevention/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-virus-attack-prevention/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt