Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure VM-to-VM multithreaded throughput meter

Senast uppdaterad: 2021-05-14

This template allows you to run VM-to-VM throughput test with NTttcp utility.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
VmSize Size of the VM.
testDataTransferMode Data transfer mode for NTttcp tool.
testSendBufferSize Size of the send buffer for NTttcp tool.
testReceiveBufferSize Size of the receive buffer for NTttcp tool.
testSendOverlappedBuffers Number of posted send overlapped buffers for NTttcp tool.
testReceiveOverlappedBuffers Number of posted receive overlapped buffers for NTttcp tool.
testSenderThreadNumber Number of the sender threads for NTttcp tool.
testReceiverThreadNumber Number of the receiver threads for NTttcp tool.
testDurationSeconds Number of seconds for NTttcp tool test run.
adminUsername Username for the probe and target VMs.
adminPassword Password for the probe and target VMs.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-to-vm-throughput-meter-multithreaded/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-to-vm-throughput-meter-multithreaded/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt