Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure VM-to-VM bandwidth meter

Senast uppdaterad: 2021-05-10

This template allows you to run VM-to-VM bandwidth test with PsPing utility.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
probeVmSize Size of the VM that runs the test.
probeVmLocation Location of the VM that runs the test.
targetVmSize Size of the target VM.
VmSize Size of the VM.
targetVmLocation Location of the target VM.
testRequestSize Size of the request to send to the target VM.
testRequestCount Number of the requests to send to the target VM.
adminUsername Username for the probe and target VMs.
adminPassword Password for the probe and target VMs.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-to-vm-bandwidth-meter/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-to-vm-bandwidth-meter/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt