Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy a Virtual Machine with SSH rsa public key

Senast uppdaterad: 2021-12-09

This template allows you to create a Virtual Machine with SSH rsa public key

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
projectName Specifies a name for generating resource names.
location Specifies the location for all resources.
adminUsername Specifies a username for the Virtual Machine.
adminPublicKey Specifies the SSH rsa public key file as a string. Use "ssh-keygen -t rsa -b 2048" to generate your SSH key pairs.
vmSize description

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-sshkey/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-sshkey/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt