Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

SQL Server 2014 SP1 Enterprise with Azure Key Vault

Senast uppdaterad: 2021-06-09

This template will create a SQL Server 2014 SP1 Enterprise edition with Azure Key Vault Integration feature enabled.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualMachineName SQL Server Virtual Machine Name
virtualMachineSize SQL Server Virtual Machine Size
adminUsername SQL Server Virtual Machine Administrator User Name
adminPassword SQL Server Virtual Machine Administrator Password
storageAccountType SQL Server Virtual Machine Storage Account Type
virtualNetworkName SQL Server Virtual Machine Virtual Network Name
networkInterfaceName SQL Server Virtual Machine Network Interface Name
networkSecurityGroupName SQL Server Virtual Machine Network Security Group Name
addressPrefix SQL Server Virtual Machine Subnet Name
subnetName SQL Server Virtual Machine Subnet Name
subnetPrefix SQL Server Virtual Machine Subnet Name
publicIpAddressName SQL Server Virtual Machine Public IP Address Name
publicIpAddressType SQL Server Virtual Machine Public IP Address Type
sqlConnectivityType SQL Server Virtual Machine SQL Connectivity Type
sqlPortNumber SQL Server Virtual Machine SQL Port Number
sqlStorageDisksCount SQL Server Virtual Machine Data Disk Count
sqlStorageWorkloadType SQL Server Virtual Machine Workload Type: GENERAL - general work load; DW - datawear house work load; OLTP - Transactional processing work load
sqlAkvCredentialName SQL credential name to create on the SQL Server virtual machine
sqlAkvName Azure Key Vault Name
sqlAkvPrincipalName Azure Key Vault principal name or id
sqlAkvPrincipalSecret Azure Key Vault principal secret
sqlAuthenticationLogin SQL Server Authentication Login Account Name
sqlAuthenticationPassword SQL Server Authentication Login Account Password
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-sql-full-keyvault/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-sql-full-keyvault/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt