Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a VM in a new or existing vnet from a custom VHD

Senast uppdaterad: 2021-05-03

This template creates a VM from a specialized VHD and let you connect it to a new or existing VNET that can reside in another Resource Group than the virtual machine

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmName Name of the VM
osType Type of OS on the existing vhd
osDiskVhdUri Uri of the existing VHD in ARM standard or premium storage
vmSize Size of the VM
vNetNewOrExisting Specify whether to create a new or existing virtual network for the VM.
virtualNetworkName Name of the existing VNET
virtualNetworkResourceGroup Name of the existing VNET resource group
subnetName Name of the subnet in the virtual network you want to use
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-specialized-vhd-new-or-existing-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-specialized-vhd-new-or-existing-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt