Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Red Hat Enterprise Linux VM (RHEL 7.8)

Senast uppdaterad: 2021-05-03

This template will deploy a Red Hat Enterprise Linux VM (RHEL 7.8), using the Pay-As-You-Go RHEL VM image for the selected version on Standard A1_v2 VM in the location of your chosen resource group with an additional 100 GiB data disk attached to the VM. Additional charges apply to this image - consult Azure VM Pricing page for details.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername User name for the Virtual Machine.
vmName Name for the Virtual Machine.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
vmSize description

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-simple-rhel-unmanaged/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-simple-rhel-unmanaged/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt