Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy a simple Ubuntu Linux VM 18.04-LTS

Senast uppdaterad: 2022-07-26

This template deploy a Ubuntu Server with a few options for the VM. You can provide the VM Name, OS Version, VM size, admin username and password. As default the VM size is Standard_B2s and O.S. Version is 18.04-LTS.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmName The name of you Virtual Machine.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version.
location Location for all resources.
vmSize The size of the VM
virtualNetworkName Name of the VNET
subnetName Name of the subnet in the virtual network
networkSecurityGroupName Name of the Network Security Group

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-simple-linux/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-simple-linux/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt