Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Push a certificate onto a Windows VM

Senast uppdaterad: 2021-05-14

Push a certificate onto a Windows VM. Create the Key Vault using the template at http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/templates/101-create-key-vault

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
adminUsername Admin Username
adminPassword Admin Password
vaultResourceId Resource Group of Key Vault that has a secret - must be of the format /subscriptions/xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/<vaultName>/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/<vaultName>
secretUrlWithVersion Url of the certificate in Key Vault - the url must be to a base64 encoded secret, not a key or cert: https://<vaultEndpoint>/secrets/<secretName>/<secretVersion>
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-push-certificate-windows/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-push-certificate-windows/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt