Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a VM from a Windows Image with 4 Empty Data Disks

Senast uppdaterad: 2021-05-03

This template allows you to create a Windows Virtual Machine from a specified image. It also attaches 4 empty data disks. Note that you can specify the size of the empty data disks.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Size of VM
sizeOfEachDataDiskInGB Size of each data disk in GB
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-multiple-data-disk/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-multiple-data-disk/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt