Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Join a VM to an existing domain

Senast uppdaterad: 2021-06-22

This template demonstrates domain join to a private AD domain up in cloud.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmSize Size of VM
existingVnetName Existing VNET that contains the domain controller
publicIPAddressName Public IP address name
existingSubnetName Existing subnet that contains the domain controller
dnsLabelPrefix Unique public DNS prefix for the deployment. The fqdn will look something like '<dnsname>.westus.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.
domainToJoin The FQDN of the AD domain
domainUsername Username of the account on the domain
domainPassword Password of the account on the domain
ouPath Organizational Unit path in which the nodes and cluster will be present.
domainJoinOptions Set of bit flags that define the join options. Default value of 3 is a combination of NETSETUP_JOIN_DOMAIN (0x00000001) & NETSETUP_ACCT_CREATE (0x00000002) i.e. will join the domain and create the account on the domain. For more information see https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa392154(v=vs.85).aspx
adminUsername The name of the administrator of the new VM.
adminPassword The password for the administrator account of the new VM.
storageAccountName The name of the storage account.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-domain-join/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-domain-join/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt