Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Joins an existing Windows VM to AD Domain

Senast uppdaterad: 2021-06-09

This template allows you to join an already exitsing Windows virtual machine into an existing Active Directory Domain. For this template to work you need an existing virtual machine, an AD Domain and a Domain Controller that has communication with this virtual machine and DNS settings that will allow this virtual machine to resolve the Domain DNS name.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmList List of virtual machines to be domain joined, if using multiple VMs, make their names comma separate. E.g. VM01, VM02, VM03.
location Location name of the virtual machine
domainJoinUserName Domain NetBiosName plus User name of a domain user with sufficient rights to perfom domain join operation. E.g. domain\username
domainJoinUserPassword Domain user password
domainFQDN Domain FQDN where the virtual machine will be joined
ouPath Specifies an organizational unit (OU) for the domain account. Enter the full distinguished name of the OU in quotation marks. Example: "OU=testOU; DC=domain; DC=Domain; DC=com"

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-domain-join-existing/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-domain-join-existing/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Paulo Marques