Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

High IOPS 32 Data Disk storage pool Standard D14 VM

Senast uppdaterad: 2021-05-04

This template creates a Standard D14 VM with 32 data disks attached. Using DSC they are automatically striped per best practices to get maximum IOPS and formatted into a single volume.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location for all resources
adminUsername The username of the initial account to be created
adminPassword The password of the initial account to be created
sizeOfEachDataDiskInGB The size of the datadisks to be striped. The total capacity will be this size multiplied by the number of data disks you specify.
numberOfDisks The number of data disks to include in the storage pool.
dnsName DNS name for the Public IP
vmSize VM Size, the list of sizes here all support premium and standard storage up to 32 data disks.
storageType Storage SKU type
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-32-data-disks-high-iops/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vm-32-data-disks-high-iops/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt