Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Visual Studio Development VM with Chocolatey packages

av Jamie D
Senast uppdaterad: 2021-05-14

This template creates a Visual Studio 2013 or 2015 VM from the base gallery VM images available. It creates the VM in a new vnet, storage account, nic, and public ip with the new compute stack.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmAdminUserName VM admin user name
vmAdminPassword VM admin password. The supplied password must be between 8-123 characters long and must satisfy at least 3 of password complexity requirements from the following: 1) Contains an uppercase character 2) Contains a lowercase character 3) Contains a numeric digit 4) Contains a special character.
vmVisualStudioVersion Which version of Visual Studio you would like to deploy
_artifactsLocation Public uri location of PowerShell Chocolately setup script
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
chocoPackages List of Chocolatey packages to install separated by a semi-colon eg. linqpad;sysinternals
vmIPPublicDnsNamePrefix Globally unique naming prefix for per region for the public IP address. For instance, myVMuniqueIP.westus.cloudapp.azure.com. It must conform to the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
location Location for all resources.
vmSize VM Size

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/visual-studio-dev-vm-chocolatey/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/visual-studio-dev-vm-chocolatey/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt