Vert.x, OpenJDK, Apache, and MySQL Server on Ubuntu VM

Senast uppdaterad: 2015-08-27

Kostnadsuppskattning

$89.4177000000

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy Vert.x, OpenJDK, Apache, and MySQL Server on Ubuntu 14.04 LTS.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmName Name of the VM
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Default value is 14.04.2-LTS

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/vertx-openjdk-apache-mysql-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/vertx-openjdk-apache-mysql-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt