Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Simple Umbraco CMS Web App

Senast uppdaterad: 2021-05-10

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
appName Name of azure web app
servicePlanTier Tier for Service Plan
servicePlanSku Size for Service Plan
dbServerName SQL Azure DB Server name
dbAdministratorLogin SQL Azure DB administrator user login
dbAdministratorLoginPassword Database admin user password
dbName Database Name
nonAdminDatabaseUserName Non-admin Database User. Must be Unique
nonAdminDatabasePassword Non-admin Database User password
storageAccountType Storage Account Type : Standard-LRS, Standard-GRS,Standard-RAGRS,Standard-ZRS
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/umbraco/umbraco-webapp-simple/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/umbraco/umbraco-webapp-simple/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt