Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Scalable Umbraco CMS Web App

Senast uppdaterad: 2021-05-21

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
actionGroupName The name of the action group.
actionGroupShortName The short name of the action group.
appInsightsResource The id of the underlying Application Insights resource.
appName Name of azure web app.
appServiceTier Choose either Standard or Premium Azure Web Apps pricing tiers. It defaults to Standard.
appServiceWorkerSize Worker Size( 0=Small, 1=Medium, 2=Large )
dbServerName SQL Azure DB Server name
dbAdministratorLogin SQL Azure DB administrator user login
dbAdministratorLoginPassword Database admin user password
dbName Database Name
dbEdition SQL DB appServiceTier : Basic,Standard,Premium
nonAdminDatabaseUsername Non-admin Database User. Must be Unique
nonAdminDatabasePassword Non-admin Database User password
storageAccountType Storage Account Type : Standard-LRS, Standard-GRS,Standard-RAGRS,Standard-ZRS
redisCacheName Redis Cache Name
redisCacheServiceTier Redis Cache appServiceTier - Basic , Standard
emails A list of strings representing the email addresses to send alerts to.
location Location for all resources.
packageUri (ingen beskrivning är tillgänglig)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/umbraco/umbraco-cms-webapp-redis-cache/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/umbraco/umbraco-cms-webapp-redis-cache/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt