Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Creates an ultra managed disk with a specific sector size.

Senast uppdaterad: 2021-04-28

This template creates a new ultra managed disk allowing the user to specify a sector size of either 512 or 4096.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
managedDiskName Name of the managed disk to be copied
logicalSectorSize Logical Sector Size. Recommended 4096 unless application requires 512 bytes sector size support
diskSizeinGiB Disk size in GiB
diskIopsReadWrite Disk IOPS value
diskMbpsReadWrite Disk throughput value in MBps
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/ultra-managed-disk/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/ultra-managed-disk/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt