Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure Traffic Manager VM example with Availability Zones

Senast uppdaterad: 2021-07-30

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile load-balancing across multiple virtual machines placed in Availability Zones.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location for the VM, only certain regions support zones.
trafficManagerDnsName Relative DNS name for the traffic manager profile, must be globally unique.
adminUsername User name for the Virtual Machines.
publicIpDnsName Relative DNS Name for the Public IPs used to access the Virtual Machines, must be globally unique. An index will be appended for each instance.
numberOfVms Number of VMs to provision
vmSize Size of the virtual machines
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 18.04-LTS, 16.04.0-LTS, 14.04.5-LTS.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/traffic-manager-vm-zones/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/traffic-manager-vm-zones/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt