Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure Traffic Manager multi-value routing

Senast uppdaterad: 2022-04-26

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile using nested endpoints with min-child and multi-value routing.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
TMProfileParent Name of the parent profile for the nested traffic manager endpoints
existingTMProfileName1 Name of the existing Traffic Manager endpoint profile 1
TMProfileDNS1 Name of the existing Traffic Manager DNS name 1
existingTMProfileName2 Name of the existing Traffic Manager endpoint profile 2
TMProfileDNS2 Name of the existing Traffic Manager DNS name 2

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/traffic-manager-minchild/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/traffic-manager-minchild/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt