TFS on an existing domain and SQL server

Senast uppdaterad: 2017-11-02

This template creates a new TFS deployment in an existing domain, configured against an existing SQL instance. This template can be used as the starting point for a production deployment of TFS.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmName The name of the VM to create
vmSize The size of the VM to create
adminUsername The name of the administrator account. This account must have permissions to domain join the new VM
adminPassword The password for the Administrator account
existingDomainName The FQDN of the existing Active Directory Domain
existingVnetName The name of the Virtual Network to connect to
existingSubnetName The name of the subnet to connect to
existingSqlInstance The name of the SQL server to use for TFS
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/tfs-standard-existingsql/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/tfs-standard-existingsql/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt