Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploys a static website

Senast uppdaterad: 2022-01-19

Deploys a static website with a backing storage account

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location into which the resources should be deployed.
storageAccountName The name of the storage account to use for site hosting.
storageSku The storage account sku name.
indexDocumentPath The path to the web index document.
indexDocumentContents The contents of the web index document.
errorDocument404Path The path to the web error document.
errorDocument404Contents The contents of the web error document.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-static-website/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-static-website/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt