Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Windows Server 2016 Storage Spaces Direct (S2D) SOFS cluster

Senast uppdaterad: 2021-06-09

This template creates Azure VMs on an existing VNET, and it provisions them as a Windows Server 2016 Storage Spaces Direct (S2D) Scale-Out File Server (SOFS) cluster.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
namePrefix Naming prefix for each new resource created. 3-char min, 8-char max, lowercase alphanumeric
storageAccountType Type of new Storage Accounts (Standard_LRS, Standard_GRS, Standard_RAGRS or Premium_LRS) to be created to store VM disks
vmSize Size of the S2D VMs to be created
vmCount Number of S2D VMs to be created in cluster (Min=2, Max=3)
vmDiskSize Size of each data disk in GB on each S2D VM (Min=128, Max=1023)
vmDiskCount Number of data disks on each S2D VM (Min=2, Max=32). Ensure that the VM size you've selected will support this number of data disks.
existingDomainName DNS domain name for existing Active Directory domain
adminUsername Name of the Administrator of the existing Active Directory Domain
adminPassword Password for the Administrator account of the existing Active Directory Domain
existingVirtualNetworkRGName Resource Group Name for the existing VNET.
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET.
existingSubnetName Name of the existing subnet in the existing VNET to which the S2D VMs should be deployed
sofsName Name of clustered Scale-Out File Server role
shareName Name of shared data folder on clustered Scale-Out File Server role
_artifactsLocation Location of resources that the script is dependent on such as linked templates and DSC modules
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/storage-spaces-direct/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/storage-spaces-direct/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt