Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create Storage Account with SFTP enabled

Senast uppdaterad: 2022-01-31

Creates an Azure Storage account and a blob container that can be accessed using SFTP protocol. Access can be password or public-key based.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountName Storage Account Name
storageAccountType Storage Account type
location Region
userName Username of primary user
homeDirectory Home directory of primary user. Should be a container.
publicKey SSH Public Key for primary user. If not specified, Azure will generate a password which can be accessed securely

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-sftp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-sftp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt