Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Import VHD Blobs from a ZIP Archive URL

Senast uppdaterad: 2021-04-16

Deploying Virtual Machines based on specialized disk images requires to import VHD files into a Storage Account. In the case there are multiple VHD files compressed in a single ZIP and you got the URL to fetch the ZIP archive, this ARM template will ease the job: Download, Extract and Import into an existing Storage Account Blob Container.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
Source URL of a ZIP archive containing VHD images files. For example: https://provider.com/bin/support/azure-vhd.zip
Destination URI of a Storage Account container with a writable SAS Token.
forceUpdateTag Used to force the execution when redeploying the template with the same parameters. Default: [newGuid()]
location The location in which the resources should be deployed. Default: [resourceGroup().location]

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/storage-import-zipped-vhds/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/storage-import-zipped-vhds/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt