Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Storage Account with SSE and blob deletion retention policy

Senast uppdaterad: 2021-07-17

This template creates a Storage Account with Storage Service Encryption and a blob deletion retention policy

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountName Storage account name
location Storage account location
storageSku Storage account sku
storageKind Storage account kind
storageTier Storage account access tier, Hot for frequently accessed data or Cool for infreqently accessed data
deleteRetentionPolicy Amount of days the soft deleted data is stored and available for recovery
blobEncryptionEnabled Enable blob encryption at rest

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-blob-encryption-and-retention/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-blob-encryption-and-retention/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt