Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Storage account with Advanced Threat Protection.

Senast uppdaterad: 2021-11-05

This template allows you to deploy an Azure Storage account with Advanced Threat Protection enabled.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountName The name must be unique across all existing storage account names in Azure. It must be 3 to 24 characters long, and can contain only lowercase letters and numbers.
location Storage account location, default is same as resource group location.
storageAccountReplication Storage account replication, for more info see 'https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-redundancy'.
advancedThreatProtectionEnabled Enable or disable Advanced Threat Protection.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-advanced-threat-protection-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-advanced-threat-protection-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt