Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

SQL Provisioning CSP

Senast uppdaterad: 2021-05-10

Microsoft Azure has a new subscription offering, CSP Subscriptions. Some aspects of SQL VM deployment are not yet supported in CSP subscriptions. This includes the SQL IaaS Agent Extension, which is required for features such as SQL Automated Backup and SQL Automated Patching.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmName SQL IaaS VM machine name
vmSize SQL IaaS VM size. Use Azure VM size name from MSDN
sqlImageOffer SQL Server Gallery Image Offer
sqlImageSku SQL Server Gallery Image SKU
sqlImageVersion SQL Server Gallery Image Published Version
username SQL IaaS VM local administrator username
password SQL IaaS VM local administrator password
storageName SQL IaaS VM data and OS disks storage service
storageType SQL IaaS VM data and OS disks storage type
vnetName SQL IaaS VM virtual network name
networkAddressSpace SQL IaaS VM virtual network IPv4 address space
subnetName SQL IaaS VM virtual network subnet name
subnetAddressPrefix SQL IaaS VM virtual network subnet IPv4 address prefix
publicDnsName DNS name for the VM
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sqlvm-provisioning-csp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sqlvm-provisioning-csp/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt