Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create SQL MI with configured sending of logs and metrics.

Senast uppdaterad: 2021-08-06

This template allows you to deploy SQL MI and additional resources used for storing logs and metrics (diagnostic workspace, storage account, event hub).

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
managedInstanceName Enter managed instance name.
administratorLogin Enter user name.
administratorLoginPassword Enter password.
location Enter location. If you leave this field blank resource group location would be used.
virtualNetworkName Enter virtual network name. If you leave this field blank name will be created by the template.
addressPrefix Enter virtual network address prefix.
subnetName Enter subnet name.
subnetPrefix Enter subnet address prefix.
skuName Enter sku name.
vCores Enter number of vCores.
storageSizeInGB Enter storage size.
licenseType Enter license type.
diagnosticSettingName Enter the name for diagnostic settings configuration.
logAnalyticsWorkspaceName Enter the name of diagnostic workspace.
storageAccountName Enter the name of storage account
eventhubAuthorizationRuleName Name of Namespace Authorization Rule.
eventHubNamespaceName The name of the Event Hubs namespace.
eventHubName The name of the Event Hubs namespace.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sqlmi-new-vnet-w-diagnostic-settings/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sqlmi-new-vnet-w-diagnostic-settings/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt