Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create Azure SQL Servers and Database with Failover Group

Senast uppdaterad: 2021-04-29

Creates two Azure SQL servers, a database, and a failover group.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
sqlServerPrimaryName The name of the primary SQL Server.
sqlServerPrimaryAdminUsername The administrator username of the primary SQL Server.
sqlServerPrimaryAdminPassword The administrator password of the primary SQL Server.
sqlServerSecondaryName The name of the secondary SQL Server.
sqlServerSecondaryRegion The location of the secondary SQL Server.
sqlServerSecondaryAdminUsername The administrator username of the secondary SQL Server.
sqlServerSecondaryAdminPassword The administrator password of the secondary SQL Server.
sqlFailoverGroupName The name of the failover group.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-with-failover-group/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-with-failover-group/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt