Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

SQL Server VM with performance optimized storage settings

Senast uppdaterad: 2022-06-06

Create a SQL Server Virtual Machine with performance optimized storage settings on PremiumSSD

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualMachineName The name of the VM
virtualMachineSize The virtual machine size.
existingVirtualNetworkName Specify the name of an existing VNet in the same resource group
existingVnetResourceGroup Specify the resrouce group of the existing VNet
existingSubnetName Specify the name of the Subnet Name
imageOffer Windows Server and SQL Offer
sqlSku SQL Server Sku
adminUsername The admin user name of the VM
adminPassword The admin password of the VM
storageWorkloadType SQL Server Workload Type
sqlDataDisksCount Amount of data disks (1TB each) for SQL Data files
dataPath Path for SQL Data files. Please choose drive letter from F to Z, and other drives from A to E are reserved for system
sqlLogDisksCount Amount of data disks (1TB each) for SQL Log files
logPath Path for SQL Log files. Please choose drive letter from F to Z and different than the one used for SQL data. Drive letter from A to E are reserved for system
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-new-storage/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-new-storage/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt